Vietnamese

Nondiscrimination and Accessibility Requirements and Nondiscrimination Statement:

Discrimination is Against the Law

CSNA tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên

chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính. CSNA không loại trừ mọi

người hoặc đối xử với họ khác biệt vì chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc

giới tính.

  CSNA:

  • Cung cấp dịch vụ hỗ trợ miễn phí cho những người khuyết tật để giao tiếp với chúng tôi có hiệu

quả, như:

  ○ Thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu đủ năng lực

  ○ Thông tin bằng văn bản ở các định dạng khác (chữ in lớn, âm thanh, định dạng điện tử

có thể tiếp cận, các định dạng khác)

  • Cung cấp miễn phí các dịch vụ ngôn ngữ cho những người có ngôn ngữ chính không phải là

tiếng Anh, như:

  ○ Thông dịch viên đủ năng lực

  ○ Thông tin được trình bày bằng ngôn ngữ khác

  Nếu bạn cần những dịch vụ này, hãy liên hệ CSNA Operations Manager.

Nếu bạn tin rằng CSNA không cung cấp những dịch vụ này hoặc phân biệt đối xử theo cách khác

dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính, bạn có thể nộp đơn

khiếu nại với: : CSNA Operations Manager, 2312 N. Nevada Ave. #100, Colorado Springs, CO 80907,

719-473- 3272, info@csneuro.com. Bạn có thể trực tiếp nộp đơn khiếu nại hoặc gửi qua đường bưu điện,

chuyển fax, hoặc email. Nếu bạn cần trợ giúp nộp đơn khiếu nại, CSNA Operations Manager sẵn sàng

giúp bạn.

Bạn cũng có thể nộp đơn khiếu nại về dân quyền lên U.S. Department of Health and Human

Services (Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ), Office for Civil Rights (Văn Phòng Dân Quyền) bằng


hình thức điện tử qua Office for Civil Rights Complaint Portal, có trên trang

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, hoặc qua đường bưu điện hoặc bằng điện thoại tại:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800- 368-1019, 800-537- 7697 (TDD)

Các mẫu khiếu nại có trên trang http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số

Globelink at 719-532- 0300