Ibo

Nondiscrimination and Accessibility Requirements and Nondiscrimination Statement:

Discrimination is Against the Law

CSNA iruwe isi na odabara goomentii etiti ruuru iwu nke na -adighikwa akpa oke na

ndabere nke agburu, agba, obodo, afo, nkwaru, ma o bu mmekoahu. CSNA adighi ewpu mmadu

ma o bu na -emeso ha di iche iche nihi agburu, na agba, obodo, afo, nkwaru, ma o bu mmkoahu.

CSNA:

 Enyekwara ndi nwere si ekwaru si ekwu okwu na anyi, di ka:

o Ruru eru asusu ndi ogbi

o Dere omuma ndi ozo (nnukwu ebiputa, odiyo ndeko, inweta electronik,

ozo formats)

 Enyekwara asusu ozo na abughi English aka, di ka:

o Ruru eru ntughari okwu

o Ozi e dere na a susu ozo

O burukwa na I chere na CSNA Operations Manager a gbuola afo na ala n’ihe gbasara i

chere na CSNA Operations Manager.

O burukwa na I chere na CSNA a gbuola afo na ala n’ihe gbasara i nyere ndi n’o na mkpa

aka, n’ihi ebe ha si, afo ole ha di, a gburu ha, colo aru ha, biko degara leta nye 2312 N. Nevada

Ave. #100, Colorado Springs, CO 80907, 719-473- 3272, info@csneuro.com. I nwekwara I ji aka gi

degara ndi na achikota o gbako a ahwukwo na aka gi site na mailu, fax ma o bu Email.

Operations Manager nokwa mgbe o bula, nyere gi aka.


I nwekwa ike I degara akwuko uye ulo oru ndi U.S Department of Health and Human

Services, Office for Civil Rights, electronically site na office for Civil Right. Kwa ha mkpa gi

site na https;//ocroportal.hhs,gov/ocr/portal/lobby.jsf, ma o bu site na

US Department of Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington D.C 20201,

1-800- 868-1019, 800-537- 7697 (TDD)

Mkpesa iche di na http://www.hhs.gov./ocr/office/file/index.html.

Ige nti: O buru na asu Ibo asusu, enyemaka diri gi site na call Globelink 719-532- 0300.